Cena Josefa Pekaře

Statut Ceny Josefa Pekaře. [dokument ke stažení]

Oceněná díla

 • 11. ročník - 2012


 • ZDENĚK BERAN: Boleslavský landfrýd 1440- 1453. Krajský landfrýdní spolek v pohusitslých Čechách.


  Boleslavský landfrýd je knihou tematicky situovanou na pomezí politických, právních a regionálních dějin. V centru její pozornosti stojí instituce založená v neklidné době pohusitského bezvládí k ochraně míru na teritoriu historického Boleslavska. Součástí knihy je množství dílčích sond sledujících utváření mocensko-politické situace v boleslavském landfrýdu a kraji, přičemž nezůstává opomenut ani rozměr jednotlivce. V úřadu hejtmana této instituce zahájil svoji kariéru mimořádně úspěšného politika a diplomata budoucí český král Jiří z Poděbrad, který tu získal podporu jak mezí převážné kališnickou nižší šlechtou, tak u skupiny katolických pánů ze severu kraje.


 • 10. ročník - 2011


 • PAVEL PUMPR: Beneficia, záduší a patronát v barokních Čechách. Na příkladu třeboňského panství na přelomu 17. a 18. století.


  Kniha sleduje otázku praktického fungování farní organizace v rámci konkrétního panství, a to prostřednictvím analýzy patronátní agendy schwarzenberského panství Třeboň z 2. poloviny 17. a 1. poloviny 18. století. Zaměřuje se na proces obsazování far kněžími (z pohledu kněze a jeho profesní kariéry i z pohledu patrona - "zaměstnavatele"), dále sleduje praktické působení kněze na beneficiu především s ohledem na jeho hospodářské zázemí, které faráře stavělo do různých sociálních rolí, dalece vzdálených potridentskému ideálu duchovního správce. Rozebírá též ekonomické zázemí kostelů, přičemž zohledňuje primární úlohu kostelních peněz (financování kultu a duchovní správy) i jejich sekundární roli finanční rezervy využívané formou úvěru. Výsledkem je komplexní pohled na základní úroveň církevní správy jako nedílnou složku ekonomicko-správních struktur šlechtického velkostatku („vrchnostenská farní organizace“).


 • 9. ročník - 2010


 • ROSTISLAV SMÍŠEK: Císařský dvůr a dvorská kariéra Ditrichštejnů a Schwarzenberků za vlády Leopolda I.


 • 8. ročník - 2009


 • MARTIN JEMELKA: Na Šalomouně: společnost a každodenní život v největší moravskoostravské hornické kolonii (1870–1950).


 • 7. ročník - 2008


 • MARTINA LUSTIGOVÁ: Karel Kramář: první československý premiér.


 • 6. ročník - 2007


 • PAVEL MAREK: Svědectví o ztrátě starého světa: manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna.


 • 5. ročník - 2006


 • DAVID PAPAJÍK: Páni ze Sovince: dějiny rodu moravských sudích.


 • 4. ročník - 2005


 • JIŘÍ KNAPÍK: Únor a kultura: sovětizace české kultury 1948 – 1950.


 • 3. ročník - 2004


 • ONDŘEJ JAKUBEC: Kulturní prostředí a mecenát olomouckých biskupů potridentské doby: umělecké objednávky biskupů v letech 1533 - 1598.


 • 2. ročník - 2003


 • PAVEL KRÁL: Mezi životem a smrtí: testamenty české šlechty v letech 1550 až 1650.


 • 1. ročník - 2002


 • MARIE KOLDÍNSKÁ: Každodennost renesančního aristokrata.