Stanovy sdružení


Čl. 1. Základní ustanovení

1. 1. Název sdružení: Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872) (dále jen SHČR).

1. 2. SHČR je dobrovolnou organizací, která sdružuje profesionální pracovníky historických oborů, učitele dějepisu, studenty historie i vážné zájemce o historii, kteří projeví zájem o činnost SHČR a chtějí přispívat k rozvoji historických oborů na území České republiky a k propagaci potřeb i výsledků jejich vědeckovýzkumné, pedagogické i kulturně výchovné a popularizační činnosti. SHČR se hlásí svým názvem k tradicím nejstaršího českého spolku historiků, působícího v letech 1872 až 1981.

1. 3. SHČR je nezávislou organizací. Bylo ustaveno v roce 1990 pod názvem Historický klub - Sdružení českých, moravských a slezských historiků na základě zákona o sdružování občanů č. 83/1990 Sb. ze dne 27. 3. 1990. Ve smyslu usnesení valné hromady Historického klubu - Sdružení českých, moravských a slezských historiků ze dne 22. 4. 1997 nese název Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872). Svoji činnost rozvíjí v souladu s právním řádem ČR a v souladu s cíli a úkoly Rady českých vědeckých společností. Je samostatným právním subjektem.

1. 4. Sídlem SHČR je Praha. SHČR působí na celém území ČR, přičemž jeho vnitřní struktura, založená na zřizování a činnosti regionálních poboček a studentských odborů, vychází vstříc regionálním zájmům historických oborů a členstva.


Čl. 2. Poslání a hlavní úkoly SHČR

2. 1. Posláním SHČR je:

a) úsilí o rozvoj historických věd, jejich popularizaci a působení na vytváření historického vědomí společnosti,

b) ochrana profesních zájmů členů,

c) úsilí o prosazení náležitého prostoru pro výuku dějepisu na školách všech stupňů,

d) reprezentace historické obce v ČR i v zahraničí.

2. 2. K naplňování cílů SHČR slouží:

a) vlastní publikační a ediční činnost, zejména vydávání periodika, a podpora vydavatelské činnosti jiných subjektů,

b) přednášky a odborné diskuse, vztahující se k problematice historických věd, studia historie a k výsledkům badatelské činnosti v historických oborech,

c) zastupování oborových a stavovských zájmů členů,

d) spolupráce s jinými domácími i zahraničními spolky a sdruženími obdobného zaměření,

e) spolupráce s profesionálními pracovišti pěstujícími historické obory,

f) péče o knihovnu, její doplňování a zajištění jejího badatelského využití.


Čl. 3. Členství ve SHČR

3. 1. Členem SHČR se může stát ve smyslu čl. 1, odst. 2 každá fyzická i právnická osoba žijící či sídlící v České republice i mimo ni, pokud souhlasí s posláním a stanovami SHČR a je ochotna plnit členské povinnosti. Členství v SHČR je individuální a kolektivní.

3. 2. Individuální členství může být řádné, studentské a čestné.

3. 3. Řádným členem se může stát:

a) vědecký, pedagogický nebo odborný pracovník, který je pro práci v historických oborech kvalifikován vysokoškolským studiem, případně odborník, který v těchto oborech pracuje a vykazuje nebo vykázal tvůrčí činnost či se podílí nebo podílel na výuce dějepisu na školách v ČR.

b) zájemce-amatér, který projevuje aktivní zájem o historické obory a je ochoten a schopen působit v jejich prospěch.

Podmínkou řádného členství je písemná přihláška, na níž zájemce stvrzuje svým podpisem, že souhlasí s posláním a stanovami SHČR a je ochoten se podílet na činnosti SHČR.

3. 4. Studentským členem se může stát osoba, která se připravuje na práci v historických oborech, jestliže se písemně přihlásí k členství ve SHČR, souhlasí s posláním a úkoly SHČR a chce se podílet na jeho činnosti.

3. 5. Čestným členem se může stát významný domácí nebo zahraniční pracovník, vědecky působící v historických oborech, pokud má vynikající nebo dlouhodobé zásluhy o poznání historických věd, zejména českých, moravských či slezských dějin, případně o činnost SHČR. Čestné členy volí na návrh výboru SHČR nebo kteréhokoliv z členů valné shromáždění SHČR veřejným hlasováním. Ke zvolení je potřebný souhlas dvoutřetinové většiny přítomných. Čestný člen má všechna práva řádného člena, nemusí platit členské příspěvky, může však přispívat dobrovolnými dary.

3. 6. Z právnických osob se členem může stát odborná instituce či organizace prostřednictvím písemné přihlášky, podepsané jejím statutárním zástupcem (oprávněným představitelem). Zástupcem takového člena vůči SHČR je pak jeho ředitel či předseda nebo jiný, jím pověřený pracovník.

3. 7. Členství vzniká přijetím za člena a zaplacením členského příspěvku na jeden rok.

3. 8. O přijetí člena rozhoduje výbor SHČR buď přímo nebo na doporučení výboru pobočky. Proti zápornému rozhodnutí výboru se žadatel může odvolat k valnému shromáždění SHČR.

3. 9. Kolektivním členem se mohou stát orgány, organizace nebo sdružení, spolky, společnosti příbuzného zaměření (dále jen organizace), projeví-li zájem o kolektivní členství podáním písemné přihlášky. V přihlášce organizace uvede, za jakých podmínek a jakou formou se chce podílet na činnosti SHČR. V přihlášce navrhne 1 až 3 pracovníky (členy), kteří splní podmínky uvedené v čl. 3, odst. 7 těchto stanov a kteří budou nositeli členství, tj. budou organizaci zastupovat a jednat jejím jménem. Delegáti organizace mají postavení a práva členů. O přijetí organizace za kolektivního člena rozhoduje výbor SHČR.

3. 10. Členství v SHČR zaniká:

a) vystoupením člena,

b) z důvodu neplacení členských příspěvků za dva kalendářní roky,

c) vyloučením člena,

d) úmrtím člena,

e) zánikem organizace.

3. 11. Vyloučením může členství zaniknout:

a) jestliže člen opakovaně a závažným způsobem porušuje stanovy SHČR,

b) jestliže člen poruší zásady morálky nebo vědecké etiky tak hrubým způsobem, že by další trvání členství ohrozilo společenskou prestiž SHČR, zpochybnilo jeho poslání nebo ohrozilo důvěru ostatních členů SHČR.

3. 12. Návrh na vyloučení člena má právo podat kterýkoliv člen SHČR. Návrh projedná výbor SHČR při zachování práva člena se před výborem osobně obhájit. Stanovisko k vyloučení člena musí být písemné a řádně odůvodněné. Rozhodnutí o vyloučení člena nabývá platnosti po schválení valným shromážděním SHČR.


Čl. 4. Práva členů

4. 1. Člen SHČR má právo:

a) být informován o akcích SHČR a účastnit se jich,

b) účastnit se valných shromáždění SHČR, iniciativně vstupovat do jejich jednání, sdělovat návrhy, připomínky a stížnosti výboru SHČR v mezidobí mezi valnými shromážděními,

c) volit a být volen do orgánů SHČR. Studentský člen a člen jako právnická osoba může toto právo využít jen potud, že může volit, ale nemůže být volen (studentští členové však mohou být voleni do funkcí v rámci studentských odborů). Delegát člena jako právnické osoby má při hlasování a volbě právo pouze jednoho hlasu, a to i v případě, že je zároveň členem SHČR i jako fyzická osoba. Kolektivní člen má při hlasování a volbě právo na počet hlasů, odpovídající počtu nositelů členství podle čl. 3, odst. 9. Nositel členství kolektivního člena má při hlasování a volbě právo pouze jednoho hlasu,

d) podávat výboru SHČR návrhy na udělení čestného členství i na vyloučení člena,

e) získávat se slevou publikace vydané SHČR, případně publikace vydané jinými subjekty s finanční podporou SHČR,

f) požívat příslušné ochrany vyplývající ze znění čl. 2, odst. 2c) stanov SHČR.


Čl. 5. Povinnosti členů

5. 1. Členové SHČR jsou povinni:

a) respektovat stanovy a veškerá usnesení orgánů SHČR,

b) účastnit se valných shromáždění a aktivně pracovat v orgánech SHČR, do nichž byli zvoleni,

c) řádně a včas platit členské příspěvky (nevztahuje se na čestné členy).


Čl. 6. Organizace SHČR

6. 1. Orgány SHČR jsou:

a) valné shromáždění,

b) výbor SHČR,

c) regionální pobočky a studentské odbory.

6. 2. Kontrolním orgánem SHČR pro hospodářskou činnost je revizní komise SHČR.


Čl. 7. Valná shromáždění

7. 1. Valná shromáždění všech členů je nejvyšším orgánem SHČR.

7. 2. Řádné valné shromáždění se koná nejméně 1x za dva roky. Svolává je výbor SHČR tak, že sdělí termín konání všem členům nejméně 30 dnů předem. Právo účasti na valném shromáždění má každý člen SHČR.

7. 3. Mimořádné valné shromáždění může svolat výbor SHČR z vlastního podnětu nebo na žádost alespoň jedné třetiny členů, a to nejpozději do šesti týdnů od předložení písemné žádosti. Termín konání oznámí výbor SHČR všem členům nejméně 15 dnů před termínem konání mimořádného valného shromáždění spolu s důvodem jeho svolání.

7. 4. Valné shromáždění řídí předseda nebo místopředseda či jiný člen výboru, pověřený k tomu předsedou nebo výborem SHČR.

7. 5. Valné shromáždění je způsobilé se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina členů. Nesejde-li se ve stanovenou dobu potřebný počet členů, koná se valné shromáždění o 1 hodinu později a je usnášeníschopné, pokud je přítomno alespoň 50 členů.

7. 6. Usnesením valného shromáždění je návrh, pro který hlasovala nadpoloviční většina přítomných, nebo pro který při rovnosti hlasů hlasoval předsedající. K usnesení o změně stanov, o vyloučení člena a o zániku SHČR je třeba souhlasu dvou třetin přítomných členů.

7. 7. Valnému shromáždění přísluší:

a) schvalovat zprávu výboru SHČR o činnosti sdružení od posledního valného shromáždění,

b) schvalovat zprávu revizní komise o hospodaření za období od posledního valného shromáždění,

c) usnášet se o zásadních hospodářských opatřeních včetně stanovení výše členských příspěvků

d) schvalovat rozhodnutí výboru o zřízení nebo zrušení regionální pobočky SHČR, studentského odboru,

e) schvalovat rozhodnutí výboru o vyloučení člena SHČR (viz čl. 7, odst. 6), rozhodovat odvolání vyloučeného člena nebo odmítnutého zájemce o členství (viz čl. 3, odst. 8),

f) volit členy výboru SHČR a revizní komise (viz čl. 7, odst. 8),

g) odvolávat členy výboru a revizní komise na jejich vlastní žádost nebo z důvodů prokazatelného neplnění povinností (viz čl. 8, odst. 5),

h) volit čestné členy (viz čl. 3, odst. 5),

i) usnášet se na stanovách a jejich změnách (viz čl. 7, odst. 6),

j) usnášet se o zániku SHČR (viz čl. 7, odst. 6).

7. 8. Členy výboru SHČR a revizní komise volí valné shromáždění volbou všeobecnou (každý člen má právo hlasu, k hlasům právnických osob a kolektivních členů viz čl. 4, odst. 1c), rovnou (každý hlas má stejnou platnost), tajnou a přímou (hlasy nelze odevzdávat v zastoupení, ať členů přítomných nebo nepřítomných) na základě kandidátní listiny předložené výborem SHČR a doplněné přímými návrhy z pléna valného shromáždění (navrhovatelé musí návrhy projednat s kandidáty a získat jejich souhlas s kandidaturou). Kandidátní listiny sestavené zvlášť pro volbu řádných členů výboru, pro volbu mimořádných členů (náhradníků) výboru a pro volbu členů revizní komise musí obsahovat nejméně o třetinu více jmen kandidátů, než činí počet volených funkcionářů. Při jejich sestavování je třeba přihlížet k přiměřenému zastoupení členů z Čech, Moravy a Slezska se zřetelem k reálným možnostem jejich aktivní účasti na práci volených orgánů.


Čl. 8. Výbor SHČR

8. 1. V čele SHČR stojí výbor zvolený valným shromážděním (viz čl. 7, odst. 7f).

8. 2. Výbor řídí činnost SHČR v období mezi valnými shromážděními. Funkční období výboru je tříleté.

8. 3. Výbor SHČR se skládá z 11 řádných členů a 5 členů mimořádných (náhradníků), kteří jsou voleni odděleně tajným hlasováním na valném shromáždění (viz čl. 7, odst. 7f a čl. 7, odst. 8). Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří se umístí na prvních 11, resp. 5 místech příslušné kandidátky. Řádní členové výboru mají hlas rozhodující, mimořádní členové (náhradníci) výboru mají hlas poradní.

8. 4. Výbor volí ze svého středu předsednictvo:

- předsedu

- místopředsedu

- tajemníka

- hospodáře.

Stejnou funkci ve výboru SHČR může člen zastávat pouze po dvě po sobě následující funkční období. Funkce ve výboru je čestná. Úkolem předsednictva je průběžně zajišťovat a řídit běžnou činnost SHČR v intencích stanov, usnesení valného shromáždění a výboru a zajišťovat úkoly, kterými je výbor pověřil.

8. 5. Odstoupí-li řádný člen výboru na vlastní žádost, resp. zemře, nebo je odvolán valným shromážděním (k odvolání je třeba dvoutřetinová většina hlasů), nastupuje na jeho místo člen mimořádný (náhradník) v pořadí podle dosaženého počtu hlasů při volbách na valném shromáždění.

8. 6. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však (kromě letních měsíců) jednou za měsíc. Schůzi výboru svolává tajemník, řídí ji předseda nebo místopředseda, či jimi pověřený řádný člen výboru.

8. 7. Výbor je usnášeníschopný za účasti nadpoloviční většiny řádných členů. Usnesením je návrh, pro který hlasovala většina přítomných nebo pro který při rovnosti hlasů hlasoval předsedající.

8. 8. Právo účastnit se schůzí výboru mají kromě zvolených řádných a mimořádných členů výboru též předsedové regionálních poboček a studentských odborů nebo jejich zástupci, zvolení výbory těchto poboček a odborů. V případech, týkajících se výslovně jen pobočky nebo odboru jimi zastupovaného, mají hlasovací právo jako řádní členové; v ostatních případech mají hlas poradní.

8. 9. Výboru SHČR přísluší:

a) na první schůzi výboru po zvolení na valném shromáždění zvolit ze svého středu předsednictvo (viz čl. 8, odst. 4),

b) zastupovat SHČR a jednat jeho jménem ve všech záležitostech týkajících se SHČR jako celku,

c) naplňovat usnesení valného shromáždění a dbát na dodržování stanov,

d) řídit finanční hospodaření SHČR,

e) schvalovat zprávu o činnosti SHČR a zprávu o hospodaření SHČR za běžný rok, plán činnosti a finanční plán na rok následující,

f) pověřovat předsednictvo, případně jednotlivé členy výboru konkrétními úkoly a kontrolovat jejich plnění,

g) zajišťovat přípravu valného shromáždění včetně přípravy voleb a návrhu kandidátních listin,

h) schvalovat zřízení nebo zrušení regionální pobočky, studentského odboru,

i) schvalovat přijetí nového člena a projednávat návrhy na vyloučení člena,

j) řídit ediční činnost SHČR.


Čl. 9. Revizní komise

9. 1. Dohled nad hospodářskou činností SHČR vykonává revizní komise. O svých zjištěních podává zprávu valnému shromáždění, které bez přihlédnutí k této zprávě nemůže vyslovit souhlas s činností odstupujícího výboru.

9. 2. Revizní komise se skládá ze tří členů volených valným shromážděním v tajných volbách (viz čl. 7, odst. 8).

9. 3. Funkční období revizní komise je tříleté. Členové revizní komise nesmějí být zároveň členy výboru.


Čl. 10. Studentské odbory

10. 1. Studentské odbory sdružují studentské členy SHČR. Jejich ustavení je třeba projednat s výborem SHČR. Po jeho kladném stanovisku rozhodne o zřízení odboru valné shromáždění SHČR.

10. 2. Studentské odbory se řídí stanovami SHČR. Na jejich základě mohou vydávat vlastní organizační řády, které předkládají na vědomí výboru SHČR.

10. 3. Předseda studentského odboru nebo jeho zástupce zvolený výborem odboru má právo se zúčastnit schůzí výboru příslušné regionální pobočky i výboru SHČR (viz čl. 8, odst. 8).

10. 4. Studentské odbory mohou vytvářet vlastní finanční zdroje, jinak se podílejí na hospodaření SHČR a řídí se rozhodnutími hospodářských a finančních orgánů SHČR.


Čl. 11. Regionální pobočky

11. 1. Regionální pobočky jsou základním organizačním článkem SHČR. Členství v nich není pro členy SHČR obligatorní.

11. 2. Návrh na vytvoření regionální pobočky podávají zájemci z řad členů SHČR písemně výboru SHČR. Návrh musí obsahovat zdůvodnění a musí být podepsán nejméně 10 řádnými členy SHČR. V názvu pobočky musí být vyznačeno, že pobočka je součástí SHČR.

11. 3. Návrh na vytvoření nebo zrušení regionální pobočky projedná výbor SHČR a předloží jej ke schválení valnému shromáždění. O založení nebo zrušení regionální pobočky rozhoduje valné shromáždění nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

11. 4. Členové pobočky volí ze svého středu výbor pobočky, nejméně tříčlenný - předseda, tajemník, hospodář. Předseda regionální pobočky nebo jeho zástupce zvolený výborem pobočky má právo se zúčastnit schůzí výboru SHČR (viz čl. 8, odst. 8).

11. 5. Funkční období výboru pobočky je tříleté. Během funkčního období mohou být členové výboru ze své funkce odvoláni na základě tajného hlasování členskou schůzí pobočky. K odvolání je třeba dvoutřetinové většiny hlasů přítomných členů.

11. 6. Výbor pobočky organizuje a řídí činnost regionální pobočky. O této činnosti pravidelně informuje výbor SHČR.

11. 7. Regionální pobočka může na základě stanov SHČR vydávat vlastní organizační řád, který předkládá na vědomí výboru SHČR. Samostatně spravuje vlastní finanční zdroje. Na využívání výtěžků členských příspěvků, které jsou odváděny do ústřední pokladny SHČR, a jiných příjmů podle stanov SHČR (viz čl. 12, odst. 1) se podílí způsobem stanoveným v rozpočtu SHČR na konkrétní období.


Čl. 12. Hospodaření a majetek SHČR

12. 1. K hospodářskému zajištění úkolů SHČR slouží:

a) členské příspěvky,

b) dotace od vládních či nevládních organizací, zejména od Akademie věd ČR

c) dary a dotace poskytované jinými právnickými i fyzickými osobami,

d) příjmy z vlastní hospodářské činnosti, zejména z vlastní vydavatelské činnosti a z maloobchodního prodeje publikací SHČR a publikací, převzatých SHČR do prodeje,

e) převzatý majetek.

12. 2. Za hospodaření SHČR odpovídá výbor SHČR, který ze svého středu volí hospodáře. Hospodaření se řídí rozpočtem schváleným výborem SHČR. Řídí se platnými předpisy a je pravidelně kontrolováno členy revizní komise.

12. 3. Výši členských příspěvků stanoví valné shromáždění vždy na další období. Příspěvky platí členové na kalendářní rok, nejpozději do 30. 4. každého roku.

12. 4. Získá-li regionální pobočka SHČR samostatně finanční prostředky a majetek, může s nimi hospodařit sama za stejných podmínek (viz čl. 11, odst. 7).


Čl. 13. Zastupování SHČR

13. 1. SHČR zastupuje a jeho jménem jedná a podepisuje předseda; k podpisu připojuje označení funkce.

13. 2. Výbor SHČR může zmocnit i jiné členy předsednictva či další své členy k zastupování SHČR, jednání a podepisování v předem určeném rozsahu.

13. 3. Dispoziční právo s účtem SHČR mají hospodář a tajemník.


Čl. 14. Zánik SHČR

14. 1. Zánik SHČR se řídí ustanoveními § 12 zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

14. 2. O zániku SHČR rozhoduje valné shromáždění dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů (viz čl. 7, odst. 6 a 7).

14. 3. Zanikne-li SHČR, připadá jeho knihovna Historickému semináři FF UK v Praze. Ostatní majetek a jmění připadne po vyrovnání závazků instituci, kterou určí valné shromáždění, jež rozhodlo o zániku SHČR, veřejným hlasováním prostou většinou hlasů, nebo instituci, která bude uvedena jako nástupnická.


Čl. 15. Závěrečná ustanovení

15. 1. Závazný výklad stanov provádí výbor SHČR.

15. 2. Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou Historického klubu -Sdružení českých, moravských a slezských historiků dne 22. dubna 1997 a nabývají platnosti dnem registrace.

15. 3. Tímto schválením pozbývají platnosti dosavadní stanovy Historického klubu - Sdružení českých, moravských a slezských historiků, jejichž změna byla vzata na vědomí ministerstvem vnitra ČR pod čj. VSC/1-54/90-R dne 21. 11. 1991.