Stanovy Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872), vědeckého spolku


Čl. 1. Základní ustanovení

1. 1. Název sdružení: Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872), vědecký spolek), (dále jen SH ČR).

1. 2. SH ČR, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za vědecký spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.

1. 3. SH ČR, je dobrovolnou organizací, která sdružuje profesionální pracovníky historických oborů, učitele dějepisu, studenty historie i vážné zájemce o historii, kteří projeví zájem o činnost SHČR a chtějí přispívat k rozvoji historických oborů na území České republiky a k propagaci potřeb i výsledků jejich vědeckovýzkumné, pedagogické i kulturně výchovné a popularizační činnosti. SH ČR se hlásí svým názvem k tradicím nejstaršího českého spolku historiků, působícího v letech 1872 až 1981. SH ČR působí na celém území ČR, přičemž jeho vnitřní struktura, založená na zřizování a činnosti studentských odborů a regionálních poboček, vychází vstříc regionálním zájmům historických oborů a členstva.

1. 4. SH ČR je nezávislou organizací. Bylo ustaveno v roce 1990 pod názvem Historický klub - Sdružení českých, moravských a slezských historiků na základě zákona o sdružování občanů č. 83/1990 Sb. ze dne 27. 3. 1990. Ve smyslu usnesení valné hromady Historického klubu - Sdružení českých, moravských a slezských historiků ze dne 22. 4. 1997 neslo název Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872). Svoji činnost rozvíjelo v souladu s právním řádem ČR a v souladu s cíli a úkoly Rady českých vědeckých společností. Bylo samostatným právním subjektem.

1. 5. Sídlem SH ČR je Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1. Kontaktní adresa SH ČR je uvedena na webových stránkách SH ČR: www.sdruzenihistoriku.cz


Čl. 2. Poslání a hlavní úkoly SHČR

2. 1. Posláním SHČR je:

a) úsilí o rozvoj historických věd, jejich popularizaci a působení na vytváření historického vědomí společnosti,

b) ochrana profesních zájmů členů,

c) úsilí o prosazení náležitého prostoru pro výuku dějepisu na školách všech stupňů,

d) reprezentace historické obce v ČR i v zahraničí.

2. 2. K naplňování hlavních úkolů SHČR slouží:

a) vlastní publikační a ediční činnost, zejména vydávání periodika, a podpora vydavatelské činnosti jiných subjektů,

b) přednášky a odborné diskuse, vztahující se k problematice historických věd, studia historie a k výsledkům badatelské činnosti v historických oborech,

c) zastupování oborových a stavovských zájmů členů,

d) spolupráce s jinými domácími i zahraničními spolky a sdruženími obdobného zaměření,

e) spolupráce s profesionálními pracovišti pěstujícími historické obory,

f) péče o knihovnu, její doplňování a zajištění jejího badatelského využití.


Čl. 3. Členství v SH ČR

3. 1. Členství v SH ČR je dobrovolné. Členem SH ČR se může stát ve smyslu čl. 1, odst. 3 každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, žijící či sídlící v České republice i mimo ni, pokud souhlasí s posláním a stanovami SH ČR a je ochotna plnit členské povinnosti.

3. 2. Členem SH ČR se může stát také právnická osoba. Za právnickou osobu v SH ČR jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.

3. 3. Členství v SH ČR je individuální nebo čestné.

3. 4. Členem se může stát:

a) vědecký, pedagogický nebo odborný pracovník, který je pro práci v historických oborech kvalifikován vysokoškolským studiem, případně odborník, který v těchto oborech pracuje a vykazuje nebo vykázal tvůrčí činnost či se podílí nebo podílel na výuce dějepisu na školách v ČR.

b) zájemce-amatér, který projevuje aktivní zájem o historické obory a je ochoten a schopen působit v jejich prospěch. Podmínkou řádného členství je písemná přihláška, na níž zájemce stvrzuje svým podpisem, že souhlasí s posláním a stanovami SH ČR a je ochoten se podílet na činnosti SH ČR.

3. 5. Čestným členem se může stát významný domácí nebo zahraniční pracovník, vědecky působící v historických oborech, pokud má vynikající nebo dlouhodobé zásluhy o poznání historických věd, zejména českých, moravských či slezských dějin, případně o činnost SH ČR. Čestné členy volí na návrh výboru SH ČR nebo kteréhokoliv z členů valné shromáždění SH ČR veřejným hlasováním. Ke zvolení je potřebný souhlas dvoutřetinové většiny přítomných. Čestný člen má všechna práva řádného člena, nemusí platit členské příspěvky, může však přispívat dobrovolnými dary.

3. 6. Z právnických osob se členem může stát odborná instituce či organizace apod. prostřednictvím písemné přihlášky, podepsané jejím statutárním zástupcem (oprávněným představitelem). Zástupcem takového člena vůči SH ČR, je pak jeho oprávněný představitel nebo jiný, jím pověřený pracovník.

3. 7. Členství vzniká přijetím za člena a zaplacením členského příspěvku na jeden rok.

3. 8. O přijetí člena rozhoduje výbor SH ČR buď přímo, nebo na doporučení výboru pobočky. Proti zápornému rozhodnutí výboru se žadatel může odvolat k valnému shromáždění SH ČR.

3. 9. Členství v SHČR zaniká:

a) dobrovolným vystoupením člena,

b) z důvodu neplacení členských příspěvků za tři kalendářní roky,

c) vyloučením člena,

d) úmrtím člena,

e) zánikem SH ČR

f) rozhodnutím o přeměně SH ČR na jinou právní formu v souladu s příslušnými právními ustanoveními.

3. 10. Vyloučením může členství zaniknout:

a) jestliže člen opakovaně a závažným způsobem porušuje stanovy SH ČR,

b) jestliže člen poruší zásady morálky nebo vědecké etiky tak hrubým způsobem, že by další trvání členství ohrozilo společenskou prestiž SH ČR, zpochybnilo jeho poslání nebo ohrozilo důvěru ostatních členů SH ČR.

3. 11. Návrh na vyloučení člena má právo podat kterýkoliv člen SH ČR. Návrh projedná výbor SH ČR při zachování práva člena se před výborem osobně obhájit. Stanovisko k vyloučení člena musí být písemné a řádně odůvodněné. Rozhodnutí o vyloučení člena nabývá platnosti po schválení valným shromážděním SH ČR.


Čl. 4. Práva členů

4. 1. Člen SH ČR má právo:

a) být informován o akcích SH ČR a účastnit se jich,

b) účastnit se valných shromáždění SH ČR, iniciativně vstupovat do jejich jednání, sdělovat návrhy, připomínky a stížnosti výboru SH ČR v mezidobí mezi valnými shromážděními,

c) volit a být volen do orgánů SH ČR,

d) studentský člen může toto právo využít jen potud, že může volit, ale nemůže být volen, studentští členové však mohou být voleni do funkcí v rámci studentských odborů,

e) člen jako právnická osoba může toto právo využít jen potud, že může volit, ale nemůže být volen, delegát člena jako právnické osoby má při hlasování a volbě právo pouze jednoho hlasu, a to i v případě, že je zároveň členem SH ČR i jako fyzická osoba,

f) podávat výboru SH ČR návrhy na udělení čestného členství i na vyloučení člena,

g) získávat se slevou publikace vydané SH ČR, případně publikace vydané jinými subjekty s finanční podporou SH ČR,

h) požívat příslušné ochrany vyplývající ze znění čl. 2. odst. 2.1b) a čl. 3 odst. 3.11 stanov SH ČR.


Čl. 5. Povinnosti členů

5. 1. Členové SH ČR jsou povinni:

a) respektovat stanovy a veškerá usnesení orgánů SH ČR,

b) řádně a včas platit členské příspěvky (nevztahuje se na čestné členy).


Čl. 6. Organizace SH ČR

6. 1. Orgány SH ČR jsou:

a) předseda

b) valné shromáždění,

c) výbor SH ČR,

d) studentské odbory a regionální pobočky.

6. 2. Kontrolním orgánem SHČR pro hospodářskou činnost je kontrolní komise SHČR.


Čl. 7. Předseda

7. 1. Předseda je statutárním orgánem SH ČR.

7. 2. Předseda řídí činnost SH ČR v souladu se Stanovami a usneseními valného shromáždění po celé své funkční období.

7. 3. Předseda odpovídá za řádné hospodaření SH ČR.

7. 4. Předseda může vypsat korespondenční hlasování.


Čl. 8. Valné shromáždění

8. 1. Valné shromáždění všech členů je nejvyšším orgánem SH ČR.

8. 2. Řádné valné shromáždění se koná nejméně 1x za rok. Svolává je výbor SH ČR tak, že sdělí termín konání všem členům nejméně 30 dnů před jeho konáním. Právo účasti na valném shromáždění má každý člen SH ČR.

8. 3. Mimořádné valné shromáždění může svolat výbor SH ČR z vlastního podnětu nebo na žádost alespoň jedné třetiny členů, a to nejpozději do šesti týdnů od předložení písemné žádosti. Termín konání oznámí výbor SH ČR všem členům nejméně 15 dnů před termínem konání mimořádného valného shromáždění spolu s důvodem jeho svolání.

8. 4. Valné shromáždění řídí předseda nebo místopředseda či jiný člen výboru, pověřený k tomu předsedou nebo výborem SH ČR.

8. 5. Valné shromáždění je způsobilé se usnášet, je-li přítomna alespoň jedna třetina členů. Nesejde-li se ve stanovenou dobu potřebný počet členů, koná se valné shromáždění o půl hodiny později a je usnášeníschopné za účasti jakéhokoli počtu členů.

8. 6. Usnesením valného shromáždění je návrh, pro který hlasovala nadpoloviční většina přítomných, nebo pro který při rovnosti hlasů hlasoval předsedající. K usnesení o změně stanov, o vyloučení člena a o zániku SH ČR je třeba souhlasu dvou třetin přítomných členů.

8. 7. Valnému shromáždění přísluší:

a) schvalovat zprávu výboru SH ČR o činnosti sdružení od posledního valného shromáždění,

b) schvalovat zprávu kontrolní komise o hospodaření za období od posledního valného shromáždění,

c) usnášet se o zásadních hospodářských opatřeních včetně stanovení výše členských příspěvků,

d) schvalovat návrh výboru SH ČR na zřízení nebo zrušení studentského odboru a regionální pobočky SH ČR,

e) schvalovat rozhodnutí výboru o vyloučení člena SH ČR (viz čl. 3., odst. 3.11), rozhodovat odvolání vyloučeného člena nebo odmítnutého zájemce o členství (viz čl. 3., odst. 3.9),

f) volit členy výboru SH ČR a kontrolní komise,

g) odvolávat členy výboru a kontrolní komise na jejich vlastní žádost nebo z důvodů prokazatelného neplnění povinností,

h) volit čestné členy (viz čl. 3, odst. 5),

i) usnášet se na stanovách a jejich změnách,

j) usnášet se o zániku SH ČR.

8. 8. Členy výboru SH ČR a kontrolní komise volí valné shromáždění volbou všeobecnou (každý člen má právo hlasu, k hlasům právnických osob, rovnou (každý hlas má stejnou platnost), tajnou a přímou (hlasy nelze odevzdávat v zastoupení, ať členů přítomných nebo nepřítomných) na základě kandidátní listiny předložené výborem SH ČR a doplněné přímými návrhy z pléna valného shromáždění (navrhovatelé musí návrhy projednat s kandidáty a získat jejich souhlas s kandidaturou). Kandidátní listiny musí být sestavené zvlášť pro volbu členů výboru a pro volbu členů kontrolní komise.


Čl. 9. Výbor SH ČR

9. 1. V čele SH ČR stojí výbor zvolený valným shromážděním (viz čl. 8, odst.8.8).

9. 2. Výbor řídí činnost SH ČR v období mezi valnými shromážděními. Funkční období výboru je pětileté.

9. 3. Výbor SH ČR se skládá minimálně z 9 a maximálně z 11 členů, kteří jsou voleni tajným hlasováním na valném shromáždění (viz čl. 8, odst. 8. 7f a čl. 8, odst. 8. 8). Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří se umístí na prvních 9 (respektive 11) místech kandidátky. Výbor má právo při zániku členství některého svého člena kooptovat nového člena, a to zpravidla dle výsledků dosažených v posledních volbách.

9. 4. Výbor volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

9. 5. Výbor jmenuje tajemníka a hospodáře.

9. 6. Stejnou funkci ve výboru SH ČR může člen zastávat pouze po dvě po sobě následující funkční období. Funkce ve výboru je čestná.

9. 7. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však 4 x ročně. Schůzi výboru svolává tajemník, řídí ji předseda nebo místopředseda, či jimi pověřený člen výboru.

9. 8. Výbor je usnášeníschopný za účasti prosté většiny členů. Usnesením je návrh, pro který hlasovala většina přítomných nebo pro který při rovnosti hlasů hlasoval předsedající.

9. 9. Právo účastnit se schůzí výboru mají kromě zvolených členů výboru též předsedové regionálních poboček a studentských odborů nebo jejich zástupci, zvolení výbory těchto poboček a odborů. V případech, týkajících se výslovně jen pobočky nebo odboru jimi zastupovaného, mají hlasovací právo jako řádní členové výboru; v ostatních případech mají hlas poradní. Právo účastnit se schůzí výboru mají též oprávnění zástupci právnických osob, pokud jsou tyto členem SH ČR (viz čl. 3 odst. 3.2 a odst. 3.7).

9. 10. Výboru SH ČR přísluší:

a) na první schůzi výboru po zvolení na valném shromáždění zvolit ze svého středu předsedu a místopředsedu (viz čl. 9, odst. 9.4),

b) naplňovat usnesení valného shromáždění a dbát na dodržování stanov,

c) řídit finanční hospodaření SH ČR,

d) zajišťovat přípravu valného shromáždění včetně přípravy voleb a návrhu kandidátních listin,

e) projednat a navrhovat valnému shromáždění SH ČR ke schválení zřízení nebo zrušení, studentského odboru a regionální pobočky (viz čl. 8 odst. 8.7d),

f) schvalovat přijetí nového člena a projednávat návrhy na vyloučení člena,

g) řídit ediční činnost SHČR.


Čl. 10. Kontrolní komise

10. 1. Dohled nad hospodářskou činností SH ČR vykonává kontrolní komise. O svých zjištěních podává zprávu valnému shromáždění, které bez přihlédnutí k této zprávě nemůže vyslovit souhlas s činností odstupujícího výboru.

10. 2. Kontrolní komise se skládá ze tří členů volených valným shromážděním v tajných volbách (viz čl. 8, odst. 8) a ze svého středu volí předsedu.

10. 3. Funkční období revizní komise je pětileté. Členové revizní komise nesmějí být zároveň členy výboru.


Čl. 11. Studentské odbory

11. 1. Studentské odbory sdružují studentské členy SH ČR. Návrh na ustavení studentského odboru podávají zájemci písemně výboru SH ČR, který jej po projednání předloží ke schválení valnému shromáždění SH ČR. O založení nebo zrušení studentského odboru rozhoduje valné shromáždění nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

11. 2. Členové studentského odboru volí ze svého středu výbor, nejméně tříčlenný - předseda, tajemník, hospodář. Předseda studentského odboru nebo jeho pověřený zástupce má právo se zúčastnit schůzí výboru SH ČR (viz čl. 9, odst. 9).

11. 3. Studentské odbory se řídí stanovami SH ČR. Na jejich základě mohou vydávat vlastní organizační řády, které předkládají na vědomí výboru SH ČR.

11. 4. Předseda studentského odboru nebo jeho zástupce zvolený výborem odboru má právo se zúčastnit schůzí výboru SH ČR (viz čl. 9, odst. 9).


Čl. 12. Regionální pobočky

12. 1. Regionální pobočky jsou základním organizačním článkem SH ČR. Členství v nich není pro členy SH ČR obligatorní.

12. 2. Návrh na vytvoření regionální pobočky podávají zájemci z řad členů SH ČR písemně výboru SH ČR. Návrh musí obsahovat zdůvodnění a musí být podepsán nejméně 5 členy SH ČR. V názvu pobočky musí být vyznačeno, že pobočka je součástí SH ČR.

12. 3. Návrh na vytvoření nebo zrušení regionální pobočky projedná výbor SH ČR a předloží jej ke schválení valnému shromáždění. O založení nebo zrušení regionální pobočky rozhoduje valné shromáždění nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

12. 4. Členové pobočky volí ze svého středu výbor pobočky, nejméně tříčlenný - předseda, tajemník, hospodář. Předseda regionální pobočky nebo jeho zástupce zvolený výborem pobočky má právo se zúčastnit schůzí výboru SH ČR (viz čl. 9, odst. 9).

12. 5. Funkční období výboru pobočky je pětileté. Během funkčního období mohou být členové výboru ze své funkce odvoláni na základě tajného hlasování členskou schůzí pobočky. K odvolání je třeba dvoutřetinové většiny hlasů přítomných členů.

12. 6. Výbor pobočky organizuje a řídí činnost regionální pobočky. O této činnosti pravidelně informuje výbor SH ČR.


Čl. 13. Hospodaření a majetek SH ČR

13. 1. K hospodářskému zajištění úkolů SH ČR slouží:

a) členské příspěvky,

b) dotace od vládních či nevládních organizací

c) dary a dotace poskytované jinými právnickými i fyzickými osobami,

d) příjmy z vlastní hospodářské činnosti, zejména z vlastní vydavatelské činnosti a z maloobchodního prodeje publikací SHČR a publikací, převzatých SH ČR do prodeje.

13. 2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností SH ČR naplňujících jeho poslání a cíle. Prostředky dále možno použít úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti SH ČR.

13. 3. Za hospodaření SH ČR odpovídá výbor. Hospodaření se řídí platnými předpisy a je pravidelně kontrolováno členy kontrolní komise.

13. 4. Výši členských příspěvků stanoví valné shromáždění.


Čl. 14. Zastupování SH ČR

14. 1. SH ČR zastupuje a jeho jménem jedná a podepisuje předseda; k podpisu připojuje označení funkce.

14. 2. Výbor SH ČR může zmocnit i jiné členy výboru k zastupování SH ČR, jednání a podepisování v předem určeném rozsahu.


Čl. 15. Zánik a likvidace SH ČR

15. 1. SH ČR může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí valného shromáždění nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

15. 2. O zániku SH ČR rozhoduje valné shromáždění dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů (viz čl. 8, odst. 8.6 a odst.8.7j).

15. 3. Zanikne-li SH ČR, připadá jeho knihovna Historickému semináři FF UK v Praze. Ostatní majetek a jmění připadne po vyrovnání závazků instituci, kterou určí valné shromáždění, jež rozhodlo o zániku SH ČR, veřejným hlasováním prostou většinou hlasů, nebo instituci, která bude uvedena jako nástupnická.


Čl. 16. Závěrečná ustanovení

16. 1. Závazný výklad stanov provádí výbor SH ČR.

16. 2. Tyto stanovy byly schváleny valným shromážděním Sdružení historiků České republiky (Historickým klubem 1872), vědeckým spolkem, dne 3. února 2016 a zcela nahrazují stanovy dosavadní.


V Praze dne 3. února 2016


Za SH ČR:

Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.

předseda